Simon Mashoko@
‚lasvingo, the town where Mr.Mashoko lived, took about 4 hours from Harare by bus. As for Masvingo, the origin of the name is a county where the first white people settled in Zimbabwe. At the time of this interview it was wet season and very cold in the daytime, but Mr.Mashoko agreed to a short interview.

‘ Why did you choose the Njari mbira with 32 keys?
‚lFBecause My father was Njari player and so was my mother.
‘ Did you study traditional music from your father?
‚lFYes.
‘ Are "Mbiriviri" and "Kumakudo," included in "The Soul of Mbira" album?
‚lFYes.
‘ You were the first person to play mbira at a church in Zimbabwe, but when did you first pick up the instrument?
‚lFWhen Joseph, my eldest son was born. It was 1952.
@ @
‘ It was a taboo till then to play mbira at a church, but why would the people of white rule feel that mbira reminded one of the devil ?
‚lFOnly they believed in Christianity and wanted to control the people. Mbira music promotes a dance to one's ancestors, and it is not something that wakes up the devil. Therefore, I began performing at a church. It is written in the Bible that mbira and all music is a gift from God.
‘ Really ? ?
‚lFThe music sends away malice and a wicked heart, and it is written in the Bible that people were lead by musical instruments.
@ @
‘ But people still don't often play mbira in churches...
‚lFYes, but it is played much more often now than in the old days. People also play hosho or Ngoma (a Zimbabwean drum).
‘ How long have you lived in this place ?
‚lFIt was 1966 that I moved from Gweru. I worked in Gweru till then. I moved to this place with mbira in a divine message of God.
‘ Were you brought up till then in Gweru ?
‚lFI spent most of time when I was young in Gweru, but I was brought up in Masvingo.
‘ And you established a church in this place?
‚lFYes. A lot of people cooperated to build this church. But I did most of the work by myself.
@ @
‘ How many people gather in this church ?
‚lFWhen there is many about 300 people gather.
‘ Wow, that much!
‚lFAre you come from Japan ?
‘ Yes.
‚lFI had a Suzuki motorcycle in my youth and I went to Harare by motorcycle sometimes. But I sold it.
‘ Why ?
‚lFI had an accident and was half-dead.
‘ Were you all right ?
‚lFYes, I'm still alive (laughing).
‘ ilaughingjThank you very much for your time.
‚lFThank you for coming to such a far-off place.
@@@@@@@
The senility has gotten worse, and Mr.Mashoko looked more feeble to than I imagined. However, I watched a man who drank beer which I took for a souvenir with great relish, and I became glad. I left his village and was wrapped in a mysterious feeling of happiness in a few minutes.

Dying proudlyc

I cannot help but have big respect towards Mr.Mashoko, has retained his dignity throughout his life. I was accompanied by Mr.Cosmas Magaya on this trip and was guided in various ways. I thank him deeply for giving me his valuable time. @@@
To Masterpiece@Yo Family

@

@

HOME  |  WHAT'S NEW  |  WHAT'S MBIRA  |  MBIRA MAKERS  |  SHOP  | 
LINKS  |  UPDATE  |  PRIVACY NOTICE  |  CONTACT  | 
Copyright © 2007 Mbira Junction All rights reserved.

@